2015-01-09

Rådgivningsmonopol - Nej tack!

I takt med att antalet lantbrukare som är presumtiva rådgivningsköpare minskar hörs ibland åsikten att vore det inte bättre med en enda rådgivningsorganisation i Sverige? Jag tror inte det! Jag tror att det vore negativt, fördummande och ineffektivt.Tänk om det bara fanns en enda matvarukedja i Sverige, säg COOP. Tror du att priset på mat hade varit lägre eller högre än idag? Tror du att servicen i affären varit högre eller lägre än idag? Tror du att konsumenten hade haft mer eller mindre att säga till om än idag? Svaret är ganska givet. Priset hade säkert varit högre, servicen troligen sämre och konsumenten hade med all säkerhet haft mindre att säga till om.

På samma sätt tror jag att det skulle bli inom rådgivningsbranschen om vi enbart har ett företag i hela landet.Konkurrens gör att rådgivaren, och de olika företagen, hela tiden måste vara proaktiva, pålästa och ”framåtlutade”. Annars väljer lantbrukaren en annan rådgivningsleverantör. Jag tycker att det är bra med en mångfald av rådgivningsorganisationer. Det garanterar konkurrenskraftiga priser, bra service och bästa kunskap för lantbrukaren vilket i förlängningen ger ökad konkurrenskraft för svenskt lantbruk.Kamp mellan olika rådgivningsföretag om kunderna innebär inte att samarbete inte förekommer.  Tvärtom tror jag att det är positivt och nödvändigt att rådgivare samarbetar över kompetens-, organisations- och nationsgränser inom givna avgränsade utvecklingsprojekt och kunduppdrag. Det skapar positiva synergieffekter, lägre utvecklingskostnader och är framförallt intressant och roligt för alla inblandade.

Jag tror på samarbete och samproduktion men anser samtidigt att det är positivt för lantbruket med konkurrens och mångfald inom rådgivningsbranschen. Jag är övertygad om att självständiga regionala rådgivnings- och kunskapsorganisationer med egen styrning och med ett utvecklat nationellt och internationellt samarbete har fungerat utmärkt i 200 år och kommer att göra så även i framtiden.Samarbete är bra. Konkurrens gynnar lantbruket. Vi behöver fler rådgivningsföretag, inte färre!

2014-12-10

2015 års HIR konferens med finska gäster


Välkomna till 2015 års HIR konferens säger vi till de svenska Hushållningssällskapen i Finland

Igår skickade jag, tillsammans med Vd:n för Hushållningssällskapet i Östergötland Christoffer Andersson, en officiell inbjudan till våra finska vänner.  Inbjudan avsåg deltagande i 2015 års HIR konferens som arrangeras av Hushållningssällskapet i Östergötland. Konferensen vänder sig till rådgivare och andra medarbetare inom Hushållningssällskapet. Under två dagar genomförs seminarium, utses nya seniorkonsulter och umgås man med kollegor.

                                                                 Undertecknad  i samtal med förbundsdirektören för de Svenska Hushållningssällskapen i Finland, Kim Nordling
Vi hoppas verkligen att så många som möjligt av våra finska kollegor ha möjlighet att delta. Hushållningssällskapen i Finland och i Sverige har växt fram ur samma rot och vi har allt att vinna på att samarbeta och dra nytta av varandra på olika sätt.

Förbundets verksamhetsplan för 2015

I början på veckan fattade styrelsen för Hushållningssällskapens förbund beslut om en helt ny verksamhetsplan. Under flera år har vi haft en verksamhetsplan som varit tagit upp många olika uppgifter och ansvarsområden. En närmare analys har visat att resurserna helt inte räckt till för att klara alla åtagande och förväntningar.
Under hösten har medlemmarna i förbundet, dvs de enskilda sällskapen fått möjlighet att ange vilka uppgifter och områden de ansett vara de viktigaste.Enkätsvaren var tydliga, det finns två uppgifter alla medlemmar sätter högt upp på listan. Den viktigaste och mest efterfrågade uppgiften är att förbundet på olika sätt ska företräda landets 17 Hushållningssällskap i olika nationella sammanhang och den näst viktigaste uppgiften är att ansvara för vårt gemensamma varumärke, marknadsföring och kommunikation.
Ytterligare två uppgifter som framkomit under höstens process är att förbundet måste ansvara för intern samordning för ökad sammanhållning och intern samverkan samt att stödja och inspirera till lönsamhet och tillväxt hos de enskilda Hushållningssällskapen.
I verksamhetsplanen för 2015 står alltså nedanstående fyra uppgifter angivna


1. Ansvara för mötesformer och kommunikationsinsatser för ökad sammanhållning och samverkan mellan landets Hushållningssällskap
2. Ansvara för att utveckla och förvalta det gemensamma varumärket Hushållningssällskapet
3. Företräda och kommunicera Hushållningssällskapets gemensamma intressen och erbjudande för marknad och myndigheter
4. Stödja och inspirera till lönsamhet och tillväxt hos medlemmarna.Jag tycker nu att verksamhetsplanen är både utmanande och relevant, dvs det är inga enkla uppgifter som ska skötas men det är samtidigt viktiga uppgifter som måste skötas för att Hushållningssällskapen ska fortsätta vara framgångsrika.

2014-11-16

Åre Sustainability Summit 2014


I slutet av förra veckan arrangerade Hushållningssällskapet i Jämtland och samarbetspartners med Vd Mattias Grapenfelt i spetsen, Åre Sustainability Summit 2014. Arrangemanget ägde rum i Åre den 14 – 15/11 och över femhundra personer deltog under de två dagarna. HKH Prins Carl Philip, beskyddare av Hushållningssällskapet, invigde konferensen och lyfte bland annat att fram att hållbarhet handlar mycket om handling nu.


Bland föreläsarna märktes bland annat  Andreas Gyllenhammar - weco, Anders Wijkman - Romklubben, Karl-Henrik Robert - Det Naturliga Steget, Sébastien Boudet - Brödpassion, Karin Eliasson Hushållningssällskapet och Johanna Stål tidskriften från Camino. Programmet med alla föreläsare hittar du här.

Program med alla föreläsare

Du kan också ta del av inspelade livesändningar och intervjuer genom att klicka här.

Livesändning

Besökarna kunde välja mellan tre parallella program med olika teman. Studenter från Mitthögskolan hjälpte till under de två dagarna och fanns till hands för besökarna.

2014-11-02

Birgit och Hans nya seniorkonsulter hos Hushållningssällskapet

Två nya seniorkonsulter utsågs vid Hushållningssällskapets traditionella HIR konferens i Skara för några veckor sedan. Birgit Fag från Hushållningssällskapet i Jönköping och Hans Hedström från Hushållningssällskapet Kalmar – Kronoberg - Blekinge tillhör nu den exklusiva gruppen seniorkonsulter hos Hushållningssällskapet.
För att bli utnämnd till seniorkonsult krävs att man gjort insatser utöver det vanliga som rådgivare, är verksam i hela landet och har en speciell kompetens. Totalt finns det drygt tio seniorkonsulter hos Hushållningssällskapet.


Hans Hedström är växtodlingsrådgivare och utgår ifrån Bräkne-Hoby i Blekinge men är verksam i södra Sverige. Han har bland annat tagit fram Hushållningssällskapets grovfoderverktyg och är en mycket erfaren och uppskattad rådgivare. Birgit Fag arbetar på Hushållningssällskapet i Jönköping och är specialist på framförallt lammproduktion och har hela norden som arbetsfält.


Vid rådgivningskonferensen deltog drygt 160 rådgivare från Hushållningssällskap runt om i landet

- Alla spetsar sina kunskaper dessa dagar. Ny kunskap och erfarenhetsutbyte mellan kollegor är nödvändigt för att vi ska ligga i framkant som rådgivningsorganisation. säger Eva Mellqvist, rådgivningschef på Hushållningssällskapet Skaraborg som stod värd för evenemanget denna gång.


Verkningslös förgröningspolitik

I fredags hade jag och Frida Carlsson, Vd för Hushållningssällskapet i Jönköping, en debattartikel i tidningen ATL. Vi skrev om det faktum att den så kallade förgröning som nu inför i Sverige och i andra EU-länder inte har någon påverkan eller koppling till de mål som finns uppsatta. Vi anser att regeringen bör stoppa införandet av förgröningen och istället ta fram förslag som verkligen leder till de aktuella målen vilka i sig är bra på många sätt. Läs här: Förgröningspolitiken leder jordbruket fel

2014-08-31

Rådgivning, utbildning och kunskapsöverföring

Inom ramen för regeringens konkurrenskraftsutredning, där jag ingår i expertgruppen, har jag blivit ombedd att hålla i en arbetsgrupp som ska utreda förutsättningarna för rådgivning, utbildning och kunskapsöverföring. Arbetsgruppens uppgift är att komma med input och förslag till åtgärder till utredaren, Rolf Anneberg. Rolf kommer därefter att ta ställning till förslagen inför att han ska presentera sitt slutbetänkande om jordbruket och trädgårdsnäringens konkurrenskraft till regeringen i mars 2015. Grupperna är ännu inte officiellt beslutad av utredaren, men jag har vidarebefordrat vilka jag vill ska ingå. Det blir personer med olika kompetenser och med olika erfarenheter där vi tillsammans har alla möjligheter att komma med bra och nödvändiga beslut.
Ett första möte är inplanerat redan denna vecka för att påbörja arbete med en projektplan och fastställa möten för hösten.
En förutsättning för konkurrenskraft är att relevant kunskap finns, blir tillgänglig och är tillämpbar för lantbruket. En strategi för stärkt konkurrenskraft bör därför innehålla förslag på hur rådgivning, utbildning och annan kunskapsöverföring kan bidra till konkurrenskraft för företag och sektorer under utveckling. Följande områden nämns särskilt i Konkurrenskraftsutredningens utkast:
•                          Ett modernt kunskaps- och innovationssystem behöver utvecklas och kunskaps- och kompetensförsörjningen behöver säkras.
•                          Utvecklad samverkan med näringens företag och organisationer i forskning, utveckling, innovation och kunskapsspridning behövs.
•                          Företagsledning, entreprenörskap och attityder till affärsmässigt företagande behöver utvecklas. Rådgivningen och andra organ knutna till näringen bör kunna stödja företagagen i detta arbete.
Jag ser fram emot att under hösten arbeta med denna uppgift, inte minst då ett konkurrenskraftigt och framgångsrikt lantbruk förutsätter att vi har fungerande kunskapskedja och att utbildning och rådgivning är i väldsklass.